Etický kodex

Pomáhající profesionál vykonává své povolání ve prospěch člověka, s respektem k jeho osobnosti, potřebám a zájmům. Svoji profesi chápe jako poskytování služby na základě dojednaného kontraktu.

 

 • Klient má právo vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí.
 • Klient má právo na anonymitu.
 • Klient má právo odmítnout nabízenou službu, nebo odstoupit od zakázky i bez uvedení důvodu.
 • Klient je informován ve srozumitelné formě, s ohledem na jeho situaci a možnosti, aby mohl učinit informované rozhodnutí, zda službu využije či nikoliv.
 • Terapeut je vázán mlčenlivostí o všech získaných skutečnostech podle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona § č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů (vyjma oznamovací povinnosti).
 • Terapeut vede o výkonu svého povolání řádnou dokumentaci a chrání ji před případným zneužitím.
 • Pokud použije získané informace např. ke studijním, vědeckým účelům, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.
 • Terapeut je povinen si vyžádat souhlas klienta k navázání kontaktu s jinou institucí a sdělení informací týkající se jeho osoby, např. vypracování odborné zprávy
 • Terapeut se odborně vzdělává, aby byl způsobilý provádět svou práci kvalifikovaně.
 • Terapeut nesmí vytvořit pro klienta situaci nucené volby, např. nesmí žádat ani přijmout nabídku (proti) služby.
 • Pokud terapeut nemůže z oprávněných důvodů přijmout klienta mezi své klienty, je povinen mu nabídnout odborné ekvivalentní služby.
 • Terapeut realizuje jen takové zakázky, které jsou v souladu s jeho kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi, dovednostmi. Může odmítnout zakázku klienta, která je v rozporu s určujícími životními hodnotami a zásadami.
 • Terapeut se nevyjadřuje znevažujícím způsobem o jiných terapeutech, a to ani v případě, kdy s jejich přístupem či postupy nesouhlasí.