Mediace

Výzkumy ukazují, že přibližně 75% klientů vnímá mediační proces za přínosný, i když nedosáhne dohody.

Jaké jsou výhody mediace oproti soudnímu řízení?

 • Probíhá v soukromí.
 • Redukuje nepřátelství mezi rodiči, podporuje jejich spolupráci.
 • Hledá řešení, nikoliv viníka.
 • Je dobrovolná, strany mohou jednání kdykoliv ukončit.
 • Strany mají výsledné řešení plně pod kontrolou, mohou si porozvodové uspořádání vyzkoušet nanečisto.
 • Je levnější a rychlejší než soudní řízení.

Principy mediace

 • Dobrovolnost: Schůzku můžete kdykoliv ukončit a dále nepokračovat.
 • Neutralita: Mediátor nikomu nestraní, zachovává si vyvážený postoj k oběma stranám, respektuje jejich názory.
 • Mlčenlivost mediátora se vztahuje na vše, co se dozví při přípravě a výkonu mediace.
 • Mediátor je zodpovědný za průběh mediace, nikoliv za řešení a dohodu.
 • Mediace může probíhat současně se soudním řízením.
 • Při formulaci dohody je zohledňován zájem dítěte.

Jaká je role mediátora

Rolí mediátora není rozhodovat, radit, hledat viníka, zjišťovat, kdo má pravdu, zkoumat důkazy nebo analyzovat právní kontext sporu. Mediátor také nezodpovídá za výsledek mediace, je zodpovědný pouze za její procesní stránku. Rozhodující je situaci vyřešit, příp. zamezit jejímu opakování. Za tímto účelem mediátor vede jednání, ulehčuje komunikaci, pomáhá vidět spor z různých perspektiv a hledat alternativy pro řešení sporu.

Co je třeba vědět o mediační dohodě

Cílem mediace je písemná (ústní) dohoda. Řada mediačních setkání nedospěje k uzavření dohody během jednoho jednání, proto je jich třeba více. Za obsah dohody jsou zodpovědné obě strany (sami ho formulují), nikoliv mediátor.

Mediační dohoda je závazná jako každá jiná smlouva. Sama o sobě není právně vynutitelná a vykonatelná. Pokud strany chtějí dohodu s přímou vykonavatelností, mohou ji zajistit notářským zápisem (výhodou je rychlé provedení), nechat ji schválit soudem v podobě smíru nebo rozsudkem.

Dohoda může mít formu dílčích kroků na určitý časový úsek, aby si obě strany mohly své návrhy vyzkoušet. Dohodu je také možné aktualizovat, pokud se změní podmínky, za kterých byla formulována, např. věk dítěte, nemoc, změna zaměstnání.

Ukončení mediace

Mediace bývá ukončena dohodou všech stran, odstoupením jedné strany nebo mediátora. Mediátor může ukončit mediaci tehdy, jestliže vzniknou pochyby o jeho nepodjatosti, zjistí, že není schopen zachovat neutralitu nebo pokud je pokračování pro strany neúčelné.

Nařízené setkání s mediátorem

Podle zákona může soud nařídit první setkání s mediátorem. Jedná se pouze o informativní schůzku, která má motivační a preventivní charakter. Strany mají pouze povinnost vyslechnout o možnosti řešit spor mediací. Soud nenařizuje účast na mediaci jako takové, ta je vždy dobrovolná.

Účast na prvním setkání s mediátorem (max. 3 hod.) je povinná a nelze ji delegovat na právního zástupce. Účastníci tuto povinnost splní, i když se s mediátorem setkají odděleně!

V rámci nařízeného setkání kontaktují mediátora jako první účastníci řízení.

Cena je stanovena 400 Kč/hod, rozdělena rovným dílem mezi účastníky. Rozhodnete-li se na základě této nařízené informativní schůzky pro mediaci, je dále odměna mediátora smluvní.

Mediátor vydá stranám potvrzení o tom, že se první setkání konalo (kdy a kdo se ho zúčastnil) a strany tak splnily soudem uloženou povinnost.

Máte již vytvořenou mediační dohodu a nedaří se vám ji dodržovat?

Řada rodičů se potýká s nedorozuměními, které vznikají i tehdy, když je mediační dohoda uzavřena. Využijte poradenství a podporu, abyste předešli zbytečným konfliktům!

 

Doporučená literatura:

Goodbread: Jak se spřátelit s konflikty

Poupětová: Netrapte se po rozvodu

Teyber: Děti a rozvod

Rosenberg: Nenásilná komunikace

Klimeš: Partneři a rozchody

Křivohlavý: Konflikty mezi lidmi

Collin: Oběť, kat a zachránce

Wilsonová: Dítě do kufru

Weberová: Dva domovy

Videa

Tak to začíná. Rodina a rozvod očima dětí 1/4 https://www.youtube.com

Když jsou problémy v rodině. Rodina a rozvod očima dětí 2/4 https://www.youtube.com

Když se rodiče rozcházejí. Rodina a rozvod očima dítěte 3/4 https://www.youtube.com

A co bude dál…Rodina a rozvod očima dítěte 4/4 https://www.youtube.com